• Revízie

    Odborné prehliadky
    a skúšky
    vyhradených
    technických zariadení

Čo sú

Vyhradené technické
zariadenia?

Vyhradené technické zariadenia môžu byť plynové, tlakové, elektrické alebo zdvíhacie. V MODACO poskytujeme odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení plynových a tlakových podľa vyhlášky 508/2009 Z.z.

Komplexnosť pre Vaše pohodlie:

Kontakt

Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení

Kedy potrebné vykonávať revíziu VTZ?

Podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. je povinné vykonávať na vyhradených technických zariadeniach prehliadky a skúšky v presne stanovených termínoch.

Ako často je potrebné robiť kontrolu kotolne?

V bytových domoch a polyfunkčných objektoch s vlastnou objektovou kotolňou na vykurovanie a prípravu teplej vody je potrebné vykonávať odbornú prehliadku nízkotlakovej kotolne jedenkrát ročne podľa vyhlášky č. 25/1984 Zb.

Na čom musí byť vykonaná odborná prehliadka (OP) a odborná skúška (OS) TZV (plynových)?

Okrem kotolne musí byť odborná prehliadka (OP) a odborná skúška(OS) vykonaná aj na rozvode zemného plynu, plynových spotrebičoch (kotol a horák) a regulačných staniciach plynu.

Na čom musí byť vykonaná odborná prehliadka (OP) a (OS) VTZ (tlakových)?

Odborná prehliadka (OP) a odborná skúška(OS) musí byť vykonaná aj expanzných nádobách a plynových kotloch nad 100kW.