Vyregulovanie vykurovania a termostatizácia

Vyregulovanie vykurovania a termostatizácia. Hydraulické vyváženie sústav.


Vyregulovanie vykurovania a termostatizácia. Hydraulické vyváženie sústav.

Zariadením, ktorého úlohou je udržiavať počas doby dodávky TÚV rovnakú teplotu vo všetkých častiach rozvodov je cirkulačná sústava. Cirkulačná sústava má odvádzať chladnúcu vodu z prívodného potrubia na opätovné dohriatie do zdroja TÚV a udržiavaním vody „v pohybe“ brániť nadmernému vychladnutiu. Hydraulické vyváženie spočíva v určení cirkulačných prietokov nutných pre udržanie rovnakej teploty vo všetkých stúpačkách a v nastavení týchto prietokov metódami hydraulického vyváženia. Pri hydraulickom vyvážení sa na pätách objektov a stúpačiek inštalujú vyvažovacie prvky a armatúry, ktorými sa reguluje prietok v častiach, kde je postačujúci nižší prietok, čím sa zvýši prietok vo vzdialenejších častiach sústavy, teda tam, kde je potrebný.

Na dosiahnutie kvalitnej dodávky TÚV je nutné správne usmerniť prietoky do všetkých objektov a v objektoch do všetkých stúpačiek. Pri vyvažovaní cirkulačných sústav teplej vody nie je cieľom nastavenie prietokov, ale dosiahnutie vyrovnanosti teplôt v rozvodnej sústave. Aj v tomto prípade platí nutnosť spracovania projektovej dokumentácie so stanovením vhodných vyvažovacích armatúr na cirkulačné potrubia.

Povinnosť hydraulicky vyregulovať sústavu teplej vody ukladá Zákon č. 321 / 2014 Z.z. o energetickej efektívnosti. Prvotným krokom riešenia vyváženia sústavy teplej vody je vypracovanie projektovej dokumentácie s mapovaním cirkulačnej sústavy v danom dome. Existuje niekoľko spôsobov vyváženia cirkulácie, a to:

  • statické vyváženie cirkulácie,
  • staticko-dynamické vyváženie cirkulácie.

Statické vyváženie sústavy

Pri statickom vyvážení sústavy teplej vody je osadená vyvažovacia armatúra na každé stúpacie vedenie cirkulácie, ktorú na základe hydraulických prepočtov v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie nastavíme na požadovaný prietok. Týmto dosiahneme rovnomerné rozdelenie prietokov teplej vody v každom stúpacom vedení.

Staticko-dynamické vyváženie sústavy

Pri staticko-dynamickom vyvážení sústavy teplej vody osadíme na každé stúpacie vedenie cirkulácie vyvažovací ventil s termickou patrónou. Rozdiel v tomto type regulácie je, že je udržiavaná konštantná teplota teplej vody a  zároveň sú nastavené požadované prietoky na každom stúpacom vedení. Opäť ako pri prvom, t.j. statickom spôsobe vyváženia sústavy teplej vody, aj v tomto prípade nastavenia prietokov realizujeme na základe hydraulických prepočtov v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácie.