20 rokov

Havarijná služba

Poskytujeme nepretržitú poruchovú službu pre byty, bytové domy a polyfunkčné objekty. Pri havarijnej službe sa zameriavame na identifikáciu poruchy a zamedzenie ďalších škôd v oblasti inštalácií tlakovej vody, ústredného kúrenia, kanalizácie, plynu a elektriny.

Komplexnosť pre Vaše pohodlie.

Voda

Najčastejšie miesta vzniku poruchy

 • stúpacie rozvody
 • ležaté rozvody teplej a studenej vody
 • spoje na vodovodných potrubiach
 • uzatváracie armatúry a kompenzátory na rozvodoch

Najčastejšie dôvody vzniku poruchy

Najčastejšími dôvodmi vzniku porúch sú mechanické poškodenie, korózia alebo krátka životnosť potrubí. Ďalším sú napríklad poškodené uzávery na stupacích rozvodoch, tesnenia alebo povolené spoje na vodovodných potrubiach.

Ústredné kúrenie

Najčastejšie miesta vzniku poruchy

 • radiátory
 • radiátorové ventily
 • termostatické hlavice
 • regulačné armatúry
 • kotolne
 • obehové čerpadlá

Najčastejšie dôvody vzniku poruchy

Medzi najčastejšie príčiny vzniku poruchy v ústrednom kúrení patria nečistoty v potrubnom rozvode, zanesené termostatické ventily alebo zavzdušnenie vykurovacieho systému. Častým problémom býva aj neodborná manipulácia s regulačnými armatúrami, ktorá spôsobí prestavenie alebo disfunkciu vykurovania. V domoch s vlastnými kotolňami dochádza k zavzdušneniu vykurovacích systémov.

Kanalizácia

Najčastejšie miesta vzniku poruchy

 • kanalizačné odbočky z bytov
 • dažďové zvody
 • stúpacie rozvody
 • ležaté rozvody

Najčastejšie dôvody vzniku poruchy

Najčastejšími dôvodmi poruchy je upchatie kanalizačného potrubia, praskliny a zlomy na kanalizačnom potrubí alebo zanesenie dažďových zvodov.

Plyn

Najčastejšie miesta vzniku poruchy

 • plynové potrubie

Najčastejšie dôvody vzniku poruchy

Najbežnejším dôvodom porúch na plynovom potrubí je jeho porušenie v dôsledku mechanického poškodenia alebo prekročenia doby životnosti. To má za následok únik zemného plynu.

Elektrina

Najčastejšie miesta vzniku poruchy

 • elektrické rozvody
 • rozvodné skrine
 • ističe
 • schodiskové automaty

Najčastejšie dôvody vzniku poruchy

Najčastejším problémom sú skraty na elektrickom rozvode. Ďalšími sú napríklad poruchy na pripojení ističov, poškodenie rozvodnej skrine alebo pokazenie schodiskových automatov.

Centrálny dodávateľia

24/7

Dispečing

Poskytujeme nepretržitú havarijnú službu. Na čísle 0903 267 068 nás môžete kontaktovať kedykoľvek, v pracovných dňoch, víkendoch aj sviatkoch. Štandardná dĺžka čakania na príchod technika je 1½ hodiny počas bežných dní a 2 hodiny počas sviatkov a víkendov.